SHREE JALARAM SATSANG MANDAL

12 Ring road Parklands, near Oshwal centre

P.o. Box 39180,00603, Nairobi, Kenya.

Tel: 020 209 1312

Email: jalaramnairobi@gmail.com

Get In Touch

Jalaram Medical Services

12 Ring road Parklands, near Oshwal centre

P.o. Box 39180,00603, Nairobi, Kenya.

Tel: 0772 074 888

Email: clinics@jalaramnairobi.org

Get In Touch

Board Members

MR. RASIK KANTARIA TRUSTEE MR JAYESH PATEL VICE TREASURER
MR RAJNI KANTARIA TRUSTEE MR. VIMAL SHAH COMMITTEE MEMBER
MR. SHANTI VARIA TRUSTEE MR. JATINBHAI SHAH EX- OFFICIAL
DR. HARISH RUPANI TRUSTEE MR JAYESH ASHER EX- OFFICIAL
DR. CHANDU SHETH TRUSTEE MR ASIT BANERJEE CHIEF ADMIN
MR PURSHOTTAM NAGNESIA CHAIRMAN MR SAGAR SHAH CHIEF FINANCIAL OFFICER 
DR. RAJU CHAUHAN CONVENOR MR SURAJ SHAH I.T. MANAGER
MR. JAY PRAKASH MANDALIA SECRETARY MRS JILNA SHAH  CHIEF PHARMACIST
MR. HITESH KARANIA ASSISTANT SECRETARY MRS NANDITA PATEL  ACCOUNTANT
MR. SUNDEEP SHAH TREASURER    

Headquarters